Hướng dẫn thực hiện thẩm định, phê duyệt và chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc

26-01-2021, 06:46 | Góc pháp luật |


Hướng dẫn thực hiện thẩm định, phê duyệt và chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc

Hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc


Về thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc:

Theo khoản 4 Điều 14 Luật Kiến trúc 2019: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành”.

Việc trình HĐND cùng cấp (cấp tỉnh) thông qua quy chế trước khi ban hành thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh.

Đối với việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chế quản lý kiến trúc, thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 85/2020/NĐ-CP.

"Điều 8. Lập quy chế quản lý kiến trúc

...2. Các bước lập quy chế quản lý kiến trúc:

...c) Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chế quản lý kiến trúc. Thời gian lấy ý kiến tối thiểu 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư."


Về chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định 85/2020/NĐ-CP, Bộ Xây dựng công bố phương pháp xác định chi phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc.


Hiện nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức xây dựng Thông tư về phương pháp xác định chi phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc, đang thực hiện lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định, dự kiến ban hành trong Quý I năm 2021.

Tin liên quan

[Xem thêm]